Reovee kohtkäitlus on reovee kogumine, puhastamine ja selle tulemusena tekkiva heitvee immutamine pinnasesse, samuti reoveesette kompostimine kinnistu piires. Reovee kohtkäitlusrajatis on reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast.

Fekaali ja/või heitvee äraveoks on võimalus ühendust võtta:

 • Prügimees OÜ, tel. 453 1603
 • Kuressaare Veevärk, tel. 4533515; 53434284

Reovee kohtkäitlusrajatise rajamisel tuleb lähtuda antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest:

Omapuhasti asukoha kavandamisel hajaasustuses tuleb eelnevalt:

 1. teha kindlaks puhastatud heitveele võimalik suubla (veekogu või pinnas);
 2. bioloogiliselt puhastatud reovett tohib veekogusse (kraav, oja, jõgi jne) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul (vee erikasutusloa taotlemine käib läbi Keskkonnaameti). Oma kinnistu piiresse jäävasse veekogusse on lubatud juhtida bioloogiliselt puhastatud heitvett ilma vee erikasutusloata);
 3. kui suublaks on pinnas, tuleb määrata krundi põhjavee loodusliku reostuskaitstuse kategooria – kas põhjavesi on kaitsmata, nõrgalt kaitstud või suhteliselt kaitstud. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett (kuni 10 m3/ööpäevas). Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett (kuni 5 m3/ööpäevas), kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Keskmiselt, suhteliselt kaitstud ja kaitstud põhjaveega aladel võib hajutatult immutada mehaaniliselt puhastatud heitvett kuni 5 m3 ööpäevas ning kuni 50 m3 ööpäevas bioloogilist puhastatud heitvett;
 4. valida puhastile selline koht, mida ei ohusta üleujutus ega reoveepuhasti avarii korral põhjavee saastumine;
 5. veenduda, et puhastatud reovee pinnasesse immutamise koht on vähemalt 60 m kaugusel lähimast kaevust (arvesse tuleb võtta kõik naabruskonnas asuvad kaevud);
 6. puhasti on elamust vähemalt 10 m kaugusel ning septik elamust vähemalt 5 m kaugusel;
 7. tagada, et puhasti jääb elamust valdavate tuulte suhtes allatuult, välja arvatud kinniste süsteemide korral;
 8. tagada, et puhasti jääb joogiveekaevu(de) ja põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu;
 9. määrata või mõõta omapuhasti väljavalitud asukohas põhjavee kõrgeim tase maapinnast. Koht on sobilik, kui reovee immutussügavuse ja põhjavee kõrgeima taseme vahele jääb aastaringselt üle 1,2 m.

Reovee kogumismahuti või omapuhasti paigaldamise, ümberehitamise, kasutusele võtmise ning likvideerimise osas leiab vajaliku informatsiooni Lääne-Saare valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja paragrahvidest 5–8.
Juhime tähelepanu, et pärast reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimist on vajalik esitada ehitise täieliku lammutamise teatis, millele lisatakse muuhulgas lammutusjäätmete utiliseerimist tõendav ehitusjäätmete õiend (.doc, .pdf).

Täiendavat informatsiooni reovee kohtkäitlusrajatiste osas leiab:

Näiteid omapuhastite rajamiseks esitatud projektidest ja nõutud dokumentidest: